هفت شهر عشق

آداب انعقاد نطفه(ويژه زن و شوهرها)حتما بخوانيد


آداب انعقاد  نطفه
 

 

هو

آداب انعقاد نطفه(تطهير قوه مولده)برگرفته از کتاب شرح مراتب طهارت 2اثر حضرت استاد صمدي آملي

در اين جا به ذکر ترجمه ي روايتي که جناب شيخ صدوق در حديث اول ومجلس هشتاد وچهار امالي خود نقل کرده تبرک مي جوييم

رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم به علي بن ابيطالب عليه السلام چنين سفارش کرد وفرمود

يا علي چون عروس را به خانه تو آرند وقتي نشست کفش او را بکن وپايش رابشوي وآبش را به در خانه ات بريز که چون چنين کني خداوند از خانه ات هفتاد هزار رنگ فقر را ببرد

وهفتاد هزار رنگ برکت در آن درآورد وهفتاد هزار رحمت بر تو فرو فرستد که بر سر عروس بگردد تا برکت آن به هر گوشه خانه ات برسد وخداوند عروس را از جنون وخوره وپيسي

امان دهد که به او رسندمادامي که در آن خانه است.

سپس فرمود يا علي! عروس را در هفته نخستين از خوردن شير ها وسرکه وگشنيز (سبزي امزنا)وسيب ترش بازدار زيرا که زهدان از اين چار سرد ونازاينده گردد وبوريا

در گوشه خانه به از زن نازاينده است اگر عروس بر سرکه خوردگي خون حيض ببيند هيچ گاه به خوبي از آن پاک نگردد وگشنيز آن خون را درونش بشوراند وزايمان

را بر وي دشوار گرداند وسيب ترش آن را از باز بداردوبيماري بر وي گردد.سپس ترش آن را از باز بدارد وبيماري بر وي گردد.

سپس فرمود اي علي! در هنگام جماع سخن مگو مبادا که فرزند گنگ ولال گردد وبه عورت زن (در حين جماع )نگاه نکن که سبب نا بينايي فرزند شود وبا شهوت زن ديگري در خاطرت

با زنت جماع مکن فرزند مخنث آيد وايستاده با زنت جماع مکن که از کار خران است واگر فرزندي آيد در فراش کميز ميزنده(يعني دچار شب ادراري)شود اول وميانه وآخرماه مجامعت مکن

که ديوانگي وخوره وگيجي به سوي فرزند شتابند بعد از ظهر جماع مکن که اگر فرزندي آورد قيچ (لوچ ودوبين)شود وشيطان به لوچ بودن انسان شاد است کسي که با زن خود در بستر جنب

است قرآن نخواند مي ترسم آتشي از آسمان فرود آيد وهردو را بسوزاند جماع مکن جز آن که خودت دستمالي داشته باشي وزنت نيز پارچه ايي ديگر که با يک پارچه خودرا پاک مکنيد

که شهوت بر شهوت افتد ومايه ي دشمني بين شما مي شود وشما را به جدايي وطلاق مي کشاند در شب عيد فطر جماع مکن که اگر فرزندي آيد بسيار شرور گردد در شب عيد اضحي

(قربان)جماع مکن که فرزند شش انگشت يا چهار انگشت آيد. زير درخت باردارجماع مکن که فرزند جلاد وآدمکش وکد خدا آيد .در مقابل آفتاب ونور جماع مکن مگر آن که هر دو

با روپوش باشند که اگر فرزندي آيد دائما در سختي وفقر باشد تا بميرد .ميان اذان واقامه جماع مکن که اگر فرزندي آيد خونخوار گردد.اگر زنت باردار شد بي وضو با او جماع مکن

که فرزند کوردل وبخيل آيد .در نيمه شعبان جماع مکن که فرزند شوم وبا خال چهره آيد دو روز به آخر ماه مانده با زنت جماع مکن که فرزندي گمرکچي وکمک کننده ظالم آيدو

جمعي از مردم بدست او هلاک شوند بر سر پشت بامها جماع مکن مگر آن که فرزند منافق وريا کار وبدعت گذار آيد چون سفر داري در شب آن جماع مکن که فرزند ولخرج

آيد.رسول خدا آيه را خواند (سوره اسراء/30)به راستي مبذرين برادران شياطين باشند .چون در سفر رفتي تا سه شب جماع مکن که فرزند کمک کننده ظالم وستمگر بر عليه

تو شود .در ساعت اول شب با زنت جماع مکن که اگر فرزندي آيد بسا باشد که جادوگر ودنيا طلب در آيد ماه در محاق نباشد .وبا شکم سير جماع نشود.

(واما اوقات مناسب براي نکاح)

يا علي شب دوشنبه ملازم جماع باش که اگر فرزندي آيد حافظ قرآن وراضي به قسمت خدا باشد .اگر شب سه شنبه جماع کني وفرزندي آيد پس از شهادت به شهادتين

شهادت روزي وي گردد وخداوند با مشرکان او کيفر نکند وبوي دهانش خوش باشد ورحم دل وبا سخاوت وپاک زبان از غيبت ودروغ وبتهان است اگر شب پنج شنبه

جماع کني وفرزندي آيد حاکمي از حکام گردد يا عالمي از علماء .در روز پنج شنبه ظهر هنگامي که آفتاب در وسط آسمان است اگر جماع شود فرزند به دنيا آيد تا

پير شود شيطان به او نزديک نگردد وبا فهم باشد ودر دين ودنيا سلامت روزيش گردد.اگردر شب جمعه با زنت جماع کني وفرزندي آيد سخنور وگويا وزبان آور شود

اگر در روز جمعه پس از عصر باشد وفرزندي آيد معروف ومشهور ودانشمند گردد.اگر شب جمعه بعد از عشاء باشد اميد فرزندي مي رود که از ابدال باشد ان شاءالله.

اي علي !سفارش مرا نگاهدار چنانچه من از جبرئيل نگاه داشتم"

----------------------------------------------

بدان که جماع کردن در فرج زن در وقتي که حائض باشد يا با خون نفاس باشد حرام است که از رسول الله (ص)روايت است فرزندي که که از آن متولد شود مبتلا به

خوره وپيسي گردد واز مابين ناف تا زانو از ايشان تمتع کردن مکروه است.و نيز بعد از پاک شدن از حيض وپيش از غسل کردن بعضي جماع را حرام مي دانند واحوط

اجتناب است ونيز وطي دبر زن مکروه است وبعضي آن را حرام مي دانند .در حديثي منقول است که حضرت رسول (صلي الله عليه وآله وسلم)نهي فرمود از جماع

کردن زير آسمان وبر سر راه که مردم تردد کنند وفرمود که هر که در ميان راه جماع کند خدا وملائکه اورا لعنت کنند.

حضرت رسول الله (ص)فرمودند از کلاغ سه خصلت را بياموزيد اول جماع کردن پنهان را دوم بامداد به طلب روزي رفتن را وسوم بسيار حذر کردن را

در حديث معتبر از حضرت رسول اکرم (ص)منقول است که چون مرد وزن جماع کنند عريان نشود مانند دو خر زيرا که اگر چنين کنند ملائکه از ايشان دور

مي شوند .

در حديث معتبر ديگر منقول است که مکروه است جماع ميان طلوع صبح تا طلوع آفتاب واز وقت فرورفتن آفتاب تا برطرف شدن سرخي طرف مغرب.

علاوه برتوجه به زمان توجه به جهات نيز درگاه مجامعت مورد اهميت بسياري در روايات قرارگرفته است از آنجمله فرموده اند مرد وزن در حين

مواقعه رو به قبله يا پشت به قبله نباشد حکمتش نيز آن است که توجه به هر جهتي را خاصيتي است به حسب نسبت علوي چنانچه نسبت علوي

چنانچه فرموده اند توجه به جانب قطب جنوب وستاره ي سهيل به جهت سهولت ولادت بسيار موثر است و به تجربه معلوم شده که اکثر حيوانات

عند التوليد(هنگام بچه به دنيا آوردن)به آن جانب متوجه مي شوند ونيز فرموده اند توجه به قطب شمال وديدن آن وبنات النعش صحت وتقويت

چشم را مفيد است .از اين نکته ي عليا به سر در توجه به کعبه در هنگام صلوه (نماز)برس که توجه مذکور توجه نفس به عالم قدس مي گردد فافهم!

در روايت ديگر منقول است که کسي انگشتري با او باشد که نام خدا نقش کرده باشد جماع نکند

در بحار(جلد 62صفحه 322)روايتي است که امام فرمود (من اراد الدخول الحمام للنوره فليجتنب الجماع قبل ذلک باثني عشرساعه وهويوم تمام )

يعني هر کسي که اراده ي وارد شدن به حمام کرد تا نوره بمالد سزاوار است که قبل از آن تا 12 ساعت يعني يک روز تمام از جماع کردن

پرهيز نمايد ونيز گويد جماع کردن از پهلو باد لقوه مي آوردوجماع در حمام موجب نزول آب سياه چشم مي شود.

در خزائن نراقي آمده که راه برو بعد از غذا خوردن ولو يک قدم وبخواب بعد از حمام کردن ولو يک لحظه وبول کن بعد از جماع ولو يک قطره.

اگر در حالت

جماع زن بالا قرارگيرد بسيار بد است زيرا ممکن است ذکر ومثانه از فشار فواره کردن آب شهوت
زخمي شوند ودور نيست که چيزي از طرف آلت زن به آلت مرد راه يابد .

کسي که نياز به مستراح رفتن دارد وبايد خود را از شر ادرار ومدفوع رهايي دهد نبايد قبل از تخليه جماع کند.

در حال خسته شدن از ورزش با هر حرکتي خسته کننده جماع خوب نيست.درحالي که انسان با واکنش رواني

روبرو است مثلا ناراحت ويا عصباني است جماع کردن خوب نيست .انزالي که از ناحيه ي به زن چسبيدن يا بر پوست زن ماليدن حاصل آيد نيز بي ضرر نيست.جماع خوب واصولي آن است که آرزوي جماع به نهايت برسد

يعني زن ومرد زماني جماع کنند که اين ميل در ايشان زياد شده باشد نه اينکه از نگاه کردن به زن يا فکر وخيال جماع خارش وسوزشي در آلت تناسلي مرد ايجاد شده واورا به جماع برانگيزاند بلکه بايد به گونه اي

باشد که زياد جمع شدن آب پشت بر انسان فشار آورد ه واورا به جماع کردن وادار کند.

شيخ رئيس بوعلي سينا در قانون مي فرمايد اگر کسي با شکم سير وپر از غذا مي خواهد جماع کند

حداقل قبل از جماع مدتي حرکت کند که خوراک تا اندازه اي در معده جاي گير شود وبه حالت شناور

در نيايد بعد از جماع کردن هم تا مي تواند زود بخوابد وزياد بخوابد.

همچنين کسي که گرسنه است ومعده اش خالي از خوراک است باز نيايد جماع کند که جماع به

حالت گرسنگي بيشتر از جماع با شکم سيري زيان دارد زيرا جماع کردن با شکم گرسنه موجب از بين

رفتن گرماي طبيعي بدن وگداختگي در تن وسبب دق مي شود .

افضل اوقات جماع زماني است که شخص هضم اول ودوم را پشت سر گذاشته ودر اثناي هضم سوم است و

آن هنگامي است که غذا در معده هضم شده ودارد از معده سرازير مي شود که حدود سه يا چهار ساعت

بعد از تناول غذا مي باشد.

همچنين جماع کردن پس از اسهال وقي نمودن ضرر دارد وبايد از آن اجتناب کرد.

کسي که بدنش بسيار بسيار گرم است يا زياد احساس سرما مي کند نبايد جماع کند.

به طور کلي بهترين وقت جماع آن است که شخص به تجربه درمي يابد که در چه فاصله اي از زمان

اگر جماع داشته باشد احساس سبکي واستراحت مي کند و هوسش جمع تر مي شود آن مدت را به ذهن

بسپارد وانجام جماع را بر حسب تجربه ي بدست آمده تنظيم کند چرا که افراط در جماع باعث بيماريهاي

بسياري چون ضعف دماغ وعصب ورعشه وتشنج وضعف قلب وضعف بصر وضعف معده مي گردد.

جناب رسول الله (ص) مي فرمايد کراهت دارد اين که مرد با زنش بياميزد در حالي که قبل از آميزش

محتلم بوده باشد تا اين که غسل کند از احتلامش پس اگر بدون غسل آميخت وبچه اي مجنون براي او آمد

جز خود شخص ديگري را ملامت نکند. در روايت است که همبستر نشدن با همسر بيش از چهار 4روز

کراهت دارد وبيش از 4ماه گناه محسوب مي شود وطرفين بايد استغفار نمايند.از آنجا که مبداء وسرچشمه

بيشتر اختلافات زن ومرد در منزل ارضاء نشدن کامل يکي از طرفين ويا هردو طرف است لذا زن ومرد بايد

سعي نمايند همواره بر تمايلات جنسي يکديگرپاسخ مثبت داده وبر يکديگر پشت نکنند .در روايات کثرت جماع

مستحب شمرده شده شده واين عمل موجب محبت والفت بيشتر بين زن ومرد مي شود اما در عين حال بايد

توجه نمود که کثرت اين عمل نبايد به اندازهايي برسد که موجب ضعف قواي طرفين ويا عدم امتياز ايشان

از حيواناتي که صورت ملکه ي شهوت هستند گردد حيواناتي چون خروس که صورت ملکه ي شهوت وشهوتراني مي باشند.در مکارم اخلاق از حضرت اميرالمومنين علي وصي (ع)روايت است که فرمود

خوابيدن براي زن حلال نيست تا زماني که خود را بر همسرش عرضه کند يعني زن لباس خود را از تن درآورد

وبه بستر شوهربرود وبه او بچسبد . در فروع کافي از امام محمد باقر(ع)به نقل از رسول خدا(ص) آمده که

امام صادق (ع) فرمود زني نزد پيامبر بزرگ اسلام (ص) آمد حضرت به آن زن فرمود گويا تو از تسويف دهندگاني ؟! پرسيد تسويف دهنده کيست؟ پيامبر (ص) فرمود زني که شوهرش او را براي حاجتي صدا کند

واوهمچنان شوهر را سر بگرداند تا وقت بگذرد(براي جماع) که شوهر به خواب رود چنين زني را ملائکه

لعنت کنند تا شوهر از خواب برآيد.

ونيز در فروع کافي آمده که امام باقر (ع) فرمود رسول خدا(ص) به زنان مي فرمود وقتي که همسرانتان

مي خواهند با شما نزديکي کنند نماز خود را به درازا نکشيد.ونيز آمده است که امام صادق (ع)فرمود رسول الله (ص) از مردي سوال کرد آيا صبح روزه بودي ؟ گفت نه ! پرسيد آيا فقيري را اطعام کردي؟ گفت نه!

حضرت فرمود پس برگرد برو با زنت نزديکي کن براي او مثل صدقه دادن است. درحليه المتقين آمده است زني

خدمت رسول اکرم (ص) آمد وشکايت کرد شوهرم به من نزديکي نمي کند حضرت فرمو خود را خوشبو کن تا نزديک تو بيايد زن گفت هيچ بوي خوشي را نگذاشتم مگر آنکه خود را به آن خوشبو نکرده اماما باز از من دوري مي کند حضرت فرمود اگر مي دنست در آمدن به نزد تو چه ثواب هايي دارد ار تو دوري نمي کرد ثوابش

همانند آن است که شمشير کشيده ودر راه خدا جهاد مي کند پس چون با تو مجامعت کند گناهان از او بريزد چنان که برگ از درخت مي ريزد وچون غسل کند از گناهان خارج شود.

ودر طب ائمه آمده است که امير المومنين (ع) فرمود هرگاه کسي را دردي در بدن به هم رسيد يا حرارت

بر مزاجش غالب با همسر خويش جماع کند تا درد تسکين يابد. ودرطب الرضا آمده (ع)فرمود هرگاه گرسنه وتشنه شدي بخور وبنوش و اگر خوابت آمد بخواب وچون بول داشتي بول کن وهرگاه خواستي نزديکي کني

پس انجام بده به درستي که هر امري در همان وقت براي بدن بهتر ومفيدتر است .ودر فروع کافي آمده است

که امام صادق (ع) فرمود چيزي نيست که ملائکه را حاضر کند مگر آنکه مرد با همسر خويش بازي وخوش

طبعي نمايد. ودر خصال صدوق آمده که امير المومنين علي وصي (ع) مي فرمايد چون يکي از شما خواست

با همسر خويش آميزش کند از شتاب کردن در اين کار پرهيز نماي که زنان نيز نيازهايي دارند.

در فروع کافي آمده که رسول اکرم (ص) فرمودند چون کسي مي خواهد با زن خود جماع کند به روش پرندگان

ومرغان به نزد او نرود بلکه در ابتداء با او بازي وخوش طبعي کند سپس جماع نماي بر همين اساس جناب

سيد نعمه الله جزايري در کتاب شيرين ((زهر الربيع)) روايتي ز امام علي بن موسي لرضا (عليهما السلام) در

آداب جماع نقل نموده وفرموده است (( وعنه عليه السلام الامر قبل الوقاع بالمداعبه و التقبيل وتغميز الثديين

لان ماء المراه يخرج من ثدييها وشهوتها في وجهها فالتقبيل طلبا للشهوه حتي تريد هي منک ما تريده انت منها

واما تغميز الثديين فطلبا لنزول مائها حتي يتخلق الولد من المائين لان البنت اذا تخلقت من الماء الرجل وحده تکون سليطه تشبه الرجال بالاوصاف و قله الحياء وکان العرب اذا ارادوا تشبيه الاولاد بهم عمدوا الي مواقعه

النساء وقت الرحيل لکثره مشاغل نسائهم فلا يردن ذلک الامر والرجال تشتهيه فيکون الولد يشبه اباه)) يعني

از امام هشتم روايت است که قبل از جماع بازي وخوش طبعي کردن با زن ونيز بوسيدن وماليدن پستانهاي او مستحب است چرا که بدين وسيله آب زن از پستانهاي زن خارج شده وشهوت در صورتش آشکارونمايان مي شود پس بوسيدنبه جهت طلب شهوت نمودن است يعني تا زن اراده کند از مرد آنچرا که مرد از او اراده کرده است واما ماليدن پستان به جهت نزول شدن آب زن است تا بدين طريق فرزند از آب زن ومرد متولد شود

زيرا زمانيکه دختر فقط از آب مرد متولد مي شود سليطه بار مي آمده ودر اوصاف شباهت به مردان پيدا

کرده وکم حياء مي شود وعرب بر اين رسم بود که زماني که اراده مي کرد فرزندانشان شبيه ايشان شود عمدا

جماع زنان را به وقت کوچ کردن قرار مي داد چرا که در اين زمان زنان مشغله ي بسياري داشته ولذا اراده ي

مواقعه نمي نمودند وفقط مردان به اجماع اشتها داشتند پس فرزند شبيه پدرش مي شود

در آخر مطلبي را خدمت زوجهاي جوان تقديم مي داريم وآن اين که اگر اعمال زناشويي ايشان ثمره اي نداد

ومنجر به حاملگي و تولد فرزند نشد نااميد نشوند وخود را به دست پزشکاني که با تجويز قرص وکپسول

وآمپول در پي معالجه اند وادعا مي کنند با خوردن اين قرص هاي شيميايي جماع نتيجه داده وزن حامله

مي شود نسپارند زيرا اين مواد شيميايي نه تنها کار را درست نمي کنند بلکه اين صنع الهي اعني زهدان

زن نابود مي کنند و زني را که چه بسا ممکن بود بعدها به روال عادي حامله شود عقيم کنند زيرا بسياري

از فرجها به گونه اي است که سالياني پس از ازدواج و همبستري زن ومرد نتيجه داده ومنجر به حاملگي

مي شود وحضرت ابراهيم (ع) وحضرت زکرياي نبي (ع) دو نمونه ي خوب وکاملي براي اثبات اين مدعا

هستنند که هر دو بزرگوار در سنين پيري صاحب فرزند شده اند.

هيچ زن ومردي به طور به طبيعي عقيم نيستند مگر اين که حاوي يکي از اين دو نشانه باشند يکي آن

که زن عادت ماهيانه نشود و ديگر اين که عانه ي زن ومرد بي مو باشد فقط در اين دو صورت زن ومرد

عقيم مي شوند وراهي براي بچه دار شدن آنها نمي ماند وغير از اين دو دسته هر زن مردي ممکن است

حتي پس از گذشتن سالها از ابتداي ازدواجشان بچه دار شوند.

البته شيخ الرئيس بوعلي سينا در قانون احتمال بچه دار شدن 4 دسته را ضعيف شمرد اولين دسته

افراد مست هستند که معمولا آب پشت مستان کمتر بچه مي آورد دوم پيراني که بسيار سالخورده اند

سوم کساني که در جماع زيادروي مي کنند چهارم کساني که ذکرشان بيش از حد معمولي دراز است

زيرا در اين حالت مسافت زياد سرد مي شود واز حرارت طبيعي اش کاسته مي شود وبه طوري که تا

زهدان در مي آيدبيشتر بهره رساني اش را از دست داده از اين رو اکثرا جماع اين دسته مثمر ثمر نيست

وبچه نمي آورد.

فقط بايد توجه داشت که براي انعقاد نطفه وحصول فرزند بايد مدتي از دخول کردن وهمبستري با زن

پرهيز نمود تا در اين مدت رحم کاملا تشنه نطفه گرددو دخول وانزال آن را کاملا به خود جذب نمايد

زيرا در بسياري از مواردي که نکاح حقيقي اعني همبستري زن ومرد نتيجه نمي دهد ومنجربه حاملگي

نمي شود بدين خاطر است که دخول زياد وپشت سر هم صورت مي گيرد تکرر اين عمل باعث شده

که رحم گشاد شده وميل آنچناني به قبول نطفه ي مرد نداشته باشد لذا براي نتيجه گيري از اين عمل نيکو است که مثلا چند چند روز قبل از عادت ماهانه ي زن اين عمل ترک شود تا هنگامي که زن از خون پاک شود

وبعد از پاک شدن بهترين وقت است براي دخول وانعقاد نطفه تا جايي که فرزنداني که در چنين ايامي متولد

مي شوند نسبت به ديگر افراد از نشاط وطراوت خاصي برخوردار هستنند.

ونيز توجه به اين نکات در امر بچه دار شدن مهم به نظر مي رسد

1-از عزيزان دختران ومادران عزيز استدعا مي شود که از خوردن سبزي امزنا

(گشنيز)وسبزي شاهي (تير تيزک) به شدت خودداري کنند.

2-از خوردن آبي که يخ در آن محلول مي شود خودداري نماييد و وقتي باردار

شدند هرگز از يخ خوردن برخوردار نباشند که بچه ها را فلج مي کند و منجر به سزارين مي گردد.

3-از خوردن ترشي نارنج خواري نمايند.

4- زناني که سقط جنين دارند علاوه از مراعات موارد فوق از تکرر جماع با شوهر نيز پرهيز کنند واطلاع دهند تا با دستوري خصوصي از سقط جنين

جلوگيري شود.

5-زنان باردار در طول بارداري سوره ي مبارکه ي يوسف وسوره ي مبارکه ي

مريم را تلاوت کنند.

6- اموري که در نقل وروايات منقوله مطرح شد را جدي بگيرند وبراي بچه دار

شدن حتما مراعات کنند واگر در غير بچه داري نياز به لقا ح پيدا کردند مردها

مي توانند نطفه را در بيرون رحم بريزند وعمل لقاح در اوقات نامناسب انجام

دهند که بهترين راه جلوگيري از بچه دار شدن مني رادر بيرون رحم ريختن

است نه قرص خوردن وعمل عقيم کردن مرد يا زن زيرا عقيم کردن مرد وزن حرام مي باشد.

7-از تقليل فرزند پرهيز کنيد يعني دختران جواني که تازه ازدواج مي کنند حتما

چند تا بچه دار شوند که تقليل نسل شيعه ظلم عظيم بر پيامبر وآل پيامبر (ع)

است به خصوص عزيزاني که سيد هستند در صورت امکان بچه ها را زياد کنند

که نسل فاطمه ي زهراء (س) فراوان گردد وشعار ((فرزند کمتر آسايش بيشتر))

را يک ظلم آشکار به اهل بيت (ع) بدانند مگر جايي که زنان نتوانند بچه دار شوند

از روي عذر جسمي يا روحي.

8-از خوردن قرص وکپسول خودداري کنيد وحتي المقدور تن به سزارين در حين

زايمان ندهدکه به امر الهي فرزند زمان تولد آن فرا برسد درد زايمان مي گيرد واين

درد به نفع کودک وبه خصوص مادر است وبرکات جسمي وروحي آن فراوان است

که پي بردن به همه اسرار آن از عهده ي عقل عادي بشر بيرون است.

9-زنان ومرداني که رحم ونطفه ي ضعيفي دارند براي تقويت آن سبزي تره بخورند

ونيز زياد پياز مصرف نمايند وسبزي تره براي تقويت اعصاب کل بدن به خصوص

اعصاب رحم زن بسيار مناسب است.

10-

بعد از مواقعه زن ومرد براي پاک کردن عورت خود از يک پارچه استفاده نکند بلکه هر يک پارچه اي جداگانه مصرف نمايند که يک پارچه موجب دشمني
بين زن ومرد مي شود وشايد بسياري از اختلافات زن وشوهر ها زير سر همين

نکته باشد که بدان توجه ندارند

11-بعداز هر مواقعه اي زن حداقل تا دو ساعت عورت خود نشويد (ومردها هم همين طور باشند) تا رحم زن تازه بماند.

12-هرمريضي ونقص خلقت که در فرزندان پديد مي آيد از پدر ومادر است که به قوانين طبيعت والهي توجه ندارندوبعد مي گويند که فلان فرزند راخدا اين گونه

ناقص کرد در حالي که نمي دانند که ((والخير بيديک والشر ليس اليک)) همه خوبيها مال اوست وهيچ شري به او بر نمي گردد واين ما وشما هستيم که بار مراعات نکردن قوانين الهي وقوانين مجعوله ي در خلقت اين گرفتاريها را به بار

مي آوريم سپس آن را به گردن خدا وعالم مي اندازيم در حالي که خودش را در

خصوص خلقت انسان به ((احسن الخالقين)) ستوده است پس شر از ما هست وهمه خير مال اوست واز نکو جز نکوئي نايد.

13-با توجه به اصل قبل که همه خير از اوست وشر از ماست توجه به آيه ي مبارکه ((نساءکم حرث لکم)) امر ضروري است و مرد ها بايد توجه کنند که زنان

کشتزارند وخداوند اين زمين کشاورزي را به آنها داده تا طبق قوانين ومقررات در آن کشت کنند ونتايج حاصل از آن را فرزندان سالم ومتدين وموحد قرار دهند

همانگونه که يک کشاورز زمين را بي حساب وکتاب کشت نمي کند وهمه ضوابط

زماني ومکاني ودهها شرايط ديگر را در نظر مي گيرد در اين زمين زراعي

يعني کارخانه رحم زن هم بايد زحمت بکشد ودر آن به قوانين طبيعي والهي کشت

کند تا فرزندان نيکو بدست آورد.

14- در امورازدواج ونکاح و لقاح بايد فرمايش معصومين (عليهم السلام )

را ملاک قرار دهيم زيرا که استنباط تشريعات از دل تکوينيات از خصائص انسان

کامل وصاحبان نفوس مکتفي معصومين (عليهم السلام )است.لذا در روايات منقوله مي بينيد که به چه لطايفي اشاره مي فرمودند که عقل ما را از فهم اسرار آن عاجز

وناتوان است مثلا بشر از کجا مي خواست بفهمد که اگر مردي نطفه را از عقب وپشت وارد رحم کند بچه لوچ مي شود .يا اگر زن ومرد بعد از لقاح براي پاک کردن عورت خود از يک پارچه استفاده نمايند موجب دشمني واختلاف بين آنها

مي شود وهزاران احکام تشريعي ديگر که از دل تکوينيات بيان نمودند که ما را ياراي فهم اسرار آنها نيست پس بايد ميزان را حرف وکلام معصوم قرار داد.

15-از همه مردها وزنها استدعا مي شود که به قانون طبيعت تن در دهند واينقدر

با صنعت از طبيعت فاصله نگيرند زيرا صنعت از فهم قاصري بشري سر چشمه مي گيرد ولي طبيعت از علم ذاتي وغيبي واحدي ذات لم يزلي بر مي خيزد لذا به تعبير مولي وسرورم حضرت علامه عصر ومعلم دوران حسن زاده آملي(روحي فداه)به

طبيعيات وقوانين الهي رو آوريد وبدان تن در بدهيد همه نقائص رفع مي شود .

حقا که چنين است وپدر ومادر ها با فاصله گرفتن از طبيعيات اين همه گرفتاريها را پديد آوردند وآنگاه به گردن خدا مي اندازند مثلا" بچه را با بدي خود لوچ بار مي آورند بعد مي گويند خدا کرده است در حالي که فرق بين ايجاد واسناد را نمي دانند ونيز نمي دانند که خداي احسن الخالقين وخداي خير محض هرگز شر نمي دهد

ونبايد با دست خود شر درست کرد.

16-از روحانيون عزيز که مبلغين دين مرمند استدعا مي شود که در امور غذايي

وطب وازدواج وامور علمي وروايي آن درست بررسي نمايندودر منابر آنها را براي

مردم بيان کنند که مساجد و حسينيه ها کلاس اکابر است ودر اين کلاسها مردم بايد خوب ساخته شوند وبسياري از گرفتاري ها ي مردم بر اساس ندانستن آنها است واين هم زير سر منبري هاي حرف نشنيده خوب تحصيل نکرده است که به صرف

چندجملهموعظهاکتفاميکننددرحالي که منبرهابايدازلطائف علمي ودقائق

ديني برخوردارباشند.

منبع =کتاب شرح مراتب طهارت جلد 2 اثرحضرت استادداودصمد ي آملي

+ نوشته شده در  دوشنبه ۳۰ شهریور۱۳۸۸ساعت ۱۱:۳۳ قبل از ظهر  توسط پراناک  |